Your address will show here +12 34 56 78
Privacyverklaring
Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website en dragen
ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt volgens de eisen van de WBP (Wet Bescherming
Persoonsgegevens).
Persoonsgegevens
Wij verwerken geen persoonsgegevens omdat er op de site geen
persoonsgegevens worden achtergelaten. Ook gebruiken we geen social
media plugins.
Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen bellen
of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.
Wanneer de klantrelatie is beëindigd, verwijderen wij de
persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
worden persoonsgegevens verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij gebruiken uitsluitend technische, functionele cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische
verwerking van de website en uw gebruiksgemak.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u na een schriftelijk
verzoek (per e-mail vergezeld van een kopie identiteitsbewijs) uw
persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.